For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl/Cmd-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske

Førarkortklassar

Klasse B96 og BE (Tilhenger)

 

Trinn 1 Trafikalt grunnkurs
Trinn 2 Grunnleggjande køyretøy - og køyrekompetanse
Trinn 3 Trafikal del
Trinn 4 Avsluttande opplæring

 

For å kjøre med tilhenger med tillatt totalvekt over 750kg, eller samlet tillatt totalvekt på bil og tilhenger over 3500kg må du ha førarkort med kode B96 eller klasse BE.

 

 

 

Hovudmål for opplæringa

Eleven skal ha de kunnskaper og ferdigheter, den selvinnsikt og risikoforståelse, som er nødvendig for å kjøre på ein måte som:

 • er trafikksikker
 • gir god samhandling
 • fører til god trafikkavvikling
 • tar hensyn til helse, miljø og andres behov
 • er i samsvar med gjeldende regelverk

 

 

Trinn 1 Trafikalt grunnkurs

I klasse B kode 96 og BE anses trinn 1 som dekket gjennom opplæringen for førerkort klasse B.

 

 

Trinn 2 Grunnleggjande køyretøy- og køyrekompetanse

Etter å ha gjennomført trinn 2 skal eleven skal ha det grunnlaget som er nødvendig for å ha

godt utbytte av opplæring i trinn 3.

 

Elevene skal ha så god teknisk kjøreferdighet at oppmerksomheten kan flyttes fra eget kjøre-
tøy til trafikkbildet og samhandlingen med andre trafikanter. Eleven skal forstå behovet for

sikkerhetskontroll og lastsikring.

 

Eleven skal :

 

 • ha kunnskap om risiko i tilknytning til å kjøre bil med tilhenger
 • ha grunnleggende kunnskap om lastsikring
 • kunne kople til og fra tilhengeren og utføre aktuell sikkerhetskontroll
 • kunne vurdere plassbehov ved kjøring rett fram og i sving, og kjøre vogntoget i mot- og utforbakke
 • kunne rygge rett bakover og i sving, og kjenne førerens ansvar og plikter i forbindelse med rygging

 

 

Trinn 3 Trafikal del

Gjennom opplæringen på trinn 3 skal eleven lære seg å kjøre i variert trafikk.

Eleven skal gjennomføre en obligatorisk veiledningstime som avslutning på trinn 3.

 

Etter å ha gjennomført trinn 3 skal eleven ha det grunnlaget som er nødvendig for å ha godt

utbytte av den avsluttende opplæring i trinn 4.

 

Elevene skal kunne kjøre sikkert og selvstendig i variert trafikk.

 

Eleven skal:

 

 • ha systematisk og automatisk informasjonsinnhenting
 • kunne kjøre tydelig, effektivt og sikkert i variert terreng
 • kunne vurdere snuplasser, snumåter og bruk av medhjelper
 • kunne kjøre sjølvstendig i variert trafikkmiljø på en måte som gir god samhandling med andre trafikanter og samtidig er økonomisk og miljøvennlig

 

 

Trinn 4 Avsluttande opplæring

Målene på trinn 4 er i hovedsak rettet mot elevens samhandling med andre trafikanter, risikoforståelse og selvinnsikt.

 

Eleven skal gjennomføre:

 

 • Kurs i merking og sikring av last - klasse B96, klasse BE, D1E, DE og T
 • Sikkerhetskurs på veg – klasse B96 og BE.

 

Kurset i lastsikring kan også tas på trinn 2 eller 3 når eleven har grunnlag for det, og det er mest hensiktsmessig.

 

Etter å ha gjennomført trinn 4 skal eleven ha den kompetansen som er nødvendig for å kjøre bil med tilhenger i samsvar med hovedmålet.

 

Eleven skal ha utviklet vilje til å ta ansvar, til å ta forholdsregler og til å samarbeide i trafikken.

 

 

Kurs i sikring og merking av last - klassane BE, D1E, DE og T

Eleven skal forstå behovet for å sikre og merke last, og få nødvendig øving i å sikre last på tilhenger.

 

Eleven skal:

 

 • vite at mangelfull sikring har årsåk i menneskelig svikt, kan forårsake tragedier og få store konsekvenser
 • kjenne til regelverket som gjelder for sikring av last på kjøretøy og for transport av farlig gods når føreren ikke har særskilt kompetansebevis
 • gjennom demonstrasjon oppleve kreftene som virker inn på lasten under kjøring, friksjonens betydning og bli kjent med ulike metoder for sikring av last som stempling, surring, låsing og dekking
 • gjøre rede for spesielle faremoment ved last som er feil plassert, last med høyt tyngdepunkt, hengende last, flytende last, levende dyr og persontransport
 • øve på å plassere, sikre og merke lang last tilsvarende en tømmerstokk
 • plassere og sikre et kolli tilsvarende pallekasse, om lag 1 m3
 • plassere og sikre annen last som rundballe eller storsekk, vekt minst 500 kg
 • forstå behovet for vedlikehold og avgjøre om lastsikringsutstyret er i forsvarlig stand

 

 

Førarprøve (BE)

Førarprøven består av ein praktisk del v/Statens Vegvesen.

 

Du får førarrett i B96 etter at obligatorisk opplæring er gjennomført, men hugs å fornya førarkortet ditt hos Statens Vegvesen. 

 

Nyttig informasjon for elev og ledsager